مساجد

مساجد شهر

شما می توانید با توجه به منطقه سکونت خود , تعداد مهمان و توجه به جای پارک مناسب در اطراف مسجد , انتخاب خود جهت برگزاری مکان مورد نظرتان را در این امر انتخاب نمایید. برای رزرو مسجد مورد نظرتان در هر نقطه از شهر مشهد می توانید از ما کمک بگیرید.

مسجد امام المنتظر

مسجد امام المنتظر

مسجد النبی (ص)

مسجد النبی (ص)

مسجد المهدی

مسجد المهدی

مسجد جوادالائمه (ع)

مسجد جوادالائمه (ع)

مسجد امام سجاد (ع)

مسجد امام سجاد (ع)

مسجد امام علی (ع)

مسجد امام علی (ع)

مسجد نصرت

مسجد نصرت

مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد توفیق

مسجد توفیق

مسجد غدیر بابا علی

مسجد غدیر بابا علی

مسجد الزهرا (س)

مسجد الزهرا (س)